§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest NTEC Sp. z o.o, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem i przyrzekającym nagrody jest NTEC Sp. z o.o.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na portalu Facebook na profilu Organizatora: https://www.facebook.com/QoltecMedia/
5. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook
b. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu
c. przestrzeganie wszystkich postanowień Regulaminu
d. posiadanie statusu osoby pełnoletniej
3. Zamieszczenie w czasie trwania Konkursu (w formie komentarza pod wybranym postem konkursowym, tj. postem biorącym udział w Konkursie) treści, która jest odpowiedzią na pytanie konkursowe.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook
5. Czas trwania konkursu: od (11.06.2021) – (28.06.2021), Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż (30.06.2021).
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodami w konkursie są:
- Qoltec Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem Super Bass DYNAMIC | BT | Czarne - Qoltec Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem Super Bass DYNAMIC | BT | Białe perłowe
- 20 x Qoltec Słuchawki dokanałowe z mikrofonem | Czarne

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
4. Informacja o Nagrodzie oraz jej liczbie jest zawarta w treści posta o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Kilkuosobowa komisja w skład, której powołani są wybrani pracownicy firmy NTEC Sp. z o.o. wybierze zwycięzcę(ów).
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni również na platformie Facebook na profilu organizatora konkursu.
4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
5. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty pojawienia się informacji o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy tj. link do profilu Zwycięzcy na platformie Facebook na profilu Organizatora.
8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebook, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook, w szczególności zawierające treści obraźliwe;
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebook;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebook profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne profile w serwisie Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook.

§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

5. Prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

§ 7. RODO

Administratorem Pani/a danych osobowych jest NTEC Sp. z o.o.
1. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
2. Dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie
3. Dane będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu przez okres trwania Konkursu do (30.06.2021).
4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
6. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych na potrzeby udziału w Konkursie udział Uczestnika w nim nie będzie możliwy.
8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych, jakim jest marketing własnych produktów (towarów i usług) administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych na Profilu.